Öğretim Programı

                            

 

ACCA AKREDİTASYONU ALMIŞ YENİ DERS PLANI

Eski ders planına ulaşmak için tıklayınız.

1. SINIF/FRESHMAN

GÜZ / FALL

Ders Adı

Course Name

Akademik ve Sosyal Oryantasyon

Academic and Social Orientation

Mikroekonominin İlkeleri

Principles of Microeconomics

İş Dinamikleri

Dynamics of Business

Genel Matematik I

Calculus I

Türk Dili

Turkish

İngilizcede Akademik Beceriler I

Academic Skills in English I

İkinci Yabancı Diller I

Second Foreign Languages I

BAHAR / SPRING

Ders Adı

Course Name

Makroekonominin İlkeleri

Principles of Macroeconomics

Genel Matematik II

Calculus II

GED Dersi I

General Education CourseI: Natural Sciences

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Principles of Atatürk and History of Revolution

İngilizcede Akademik Beceriler II

Academic Skills in English II

İkinci Yabancı Diller II

Second Foreign Languages II

2. SINIF/ SOPHOMORE

GÜZ / FALL

Ders Adı

Course Name

Finansal Muhasebe

Financial Accounting

İşletme Hukuku

Business Law

Olasılık ve İstatistiğe Giriş

Intro. to Probability and Statistics

GED Dersi II

General Education Course II - Art and Communication

GED Dersi III

General Education CourseI: Social and Human Sciences B

İkinci Yabancı Diller III

Second Foreign Languages III

BAHAR / SPRING

Ders Adı

Course Name

Yönetim ve Organizasyon

Management and Organization

Vergilendirme ve Muhasebe Uygulamaları

Taxation and Accounting Practices

Orta Düzeyde Muhasebe I

Intermediate Accounting I

Seçmeli I (Üniversite Seçmelisi)

Elective I (Univ. Elec.)

İkinci Yabancı Diller IV

Second Foreign Languages IV

İşlemler Yönetimi

Operations Management

3. SINIF/JUNIOR

GÜZ / FALL

Ders Adı

Course Name

İşletme Finansmanı

Business Finance

Muhasebe Bilgi Sistemlerinn Temelleri

Fundamentals of Accounting Information Systems

Maliyet ve Yönetim Muhasebesi

Cost and Management Accounting

Orta Düzey Muhasebe II

Intermediate Accounting II

İkinci Yabancı Diller V

Second Foreign Languages V

BAHAR / SPRING

Ders Adı

Course Name

Stratejik Yönetim Muhasebesi ve Kontrol

Strategic Management Accounting and Control

Denetim ve Güvence

Audit and Assurance

Finansal Yönetim

Financial Management

Muhasebeciler için Şirketler Hukuku

Corporate Law for Accountants

İkinci Yabancı Diller VI

Second Foreign Languages VI

Staj I

Internship I

4. SINIF/SENIOR

GÜZ / FALL

Ders Adı

Course Name

GED Dersi IV

General Eduaction Course IV- Ethiics

İç Kontrol ve İç Denetimin Temelleri

Essentials of Internal Controls and Internal Audit

Vergilendirmede İleri Konular

Advanced Topics in Taxation

Seçmeli II (Bölüm Seçmeli)

Elective II (Dept. Elect.)

İleri Düzeyde Muhasebe

Advanced Accounting

İkinci Yabancı Diller VII

Second Foreign Languages VII

BAHAR / SPRING

Ders Adı

Course Name

GED Dersi V

General Eduaction Course V- Innovation and Entrepreneurship

Seçmeli III (Üniversite Seçmelisi)

Elective III (Univ. Elec.)

Finansal Tabloların Analiz Esasları

Essentials of Financial Statement Analysis

Seçmeli IV (Bölüm Seçmeli)

Elective IV (Dept. Elect.)

Seçmeli  V (Bölüm Seçmelii)

Elective V (Dept. Elec.)

İkinci Yabancı Diller VIII

Second Foreign Languages VIII

Staj II

Internship II

SEÇMELİ DERSLER / ELECTIVE COURSES

Ders Adı

Course Name

Adli Muhasebe

Forensic Accounting

Performans Ölçme Semineri

Seminar for Performance Measurement

Kurumsal Risk Yönetimi

Corporate Risk Management

Kurumsal Yönetim Semineri

Corporate Governance Seminar

Muhasebe ve Denetim Semineri

Accounting and Auditing Seminar

İleri Yönetim Muhasebesi

Advanced Management Accounting

Özellikli Sektörler için Muhasebe

Accunting for Specific Sectors

İleri Kurumsal Raporlama:

Advanced Corporate Reporting

Muhasebe ve Denetim Etiği Projesi

Project for Accounting and Auditng Ethics